Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w sklepie internetowym www.expandor.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest FPU Expandor Sp.zo.o.NIP: 637-219-45-06. Do kogo mogę się zwrócić aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych? Napisz do nas na adres e-mail biuro@expandor.pl dopiskiem „RODO”Skąd Twoje dane znalazły się u nas? Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami na www.expandor.pl dokonywanymi bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta użytkownika.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez www.expandor.pl? Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem zakupu naszych produktów na stronie www.expandor.pl poprzez transakcję bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta użytkownika w tym również do:

wsparcia przedsprzedażnego (działań związanych z przygotowaniem rozwiązania stosownego do potrzeb użytkownika końcowego czyli oferty handlowej),

przesyłania ofert handlowych www.expandor.p

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z www.expandor.pl, w tym dokonywania transakcji w naszym sklepie internetowym i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie www.expandor.pl;

kontaktu mającego na celu wykonanie umowy na dostawę towarów lub realizację usługi świadczonych przez www.expandor.pl,

kontaktu w celu wsparcia po sprzedażowego,

działań marketingowych,

obsługi ewentualnych reklamacji produktowych,

przetwarzania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w tym podatkowych, celnych

udostępniania danych podmiotom trzecim w celu realizacji umów m.in. kurierom, poczcie polskiej, przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu expandor.pl, którym jest:

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych www.expandor.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

prowadzenie badań i analiz www.expandor.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej i poprawy jej działania;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, www.expandor.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? FPU Expandor Sp.zo.o. wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail, imienia oraz nazwiska a także adresu zamieszkania i numeru telefonu aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku ,z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na stronie www.expandor.pl bez konieczności prowadzenia rejestracji i zakładania konta. Jeśli zamówienie dokonywane jest przez Ciebie jako firma wymagamy dodatkowo podania pełnej nazwy firmy oraz numeru NIP. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, co w konsekwencji będzie prowadziło do braku możliwości skorzystania z www.expandor.pl w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jakie masz uprawnienia wobec www.expandor.pl w zakresie przetwarzanych Twoich danych? Jesteśmy gwarantem spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez www.expandor.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. Komy udostępniamy Twoje dane osobowe? Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym www.expandor.pl w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz do realizacji zlecenia, czyli takim które zapewniają usługi płatnicze,wykonują usługi kurierskie, pocztowe lub podwykonawcze. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na www.expndor.pl bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym www.expandor.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe mogą ale nie muszą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), w związku z tym nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.